คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

 เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ประกอบด้วยนางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายสง่า วงษ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางดาวรุ่ง จำเริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภัคญาดา บุญสูงเนิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน และตรวจเยี่ยมแรงงานไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และนายรุจ ธรรมมงคล อัครราชทูต โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานในการดำเนินงานด้านแรงงานในประเทศบรูไน ต่อมาได้ตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน อาทิ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และปลัดกระทรวงแรงงาน ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพบปะพูดคุยกับตัวแทนอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน เป็นต้น 

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ บริษัท Bengkel Kereta Berakas Sdn Bhd. ตั้งอยู่ที่ Lambak Kanan Industrial Area ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ มีแรงงานไทย 8 คน ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้พูดคุยกับลูกจ้างและนายจ้าง และได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานไทย การคุ้มครองแรงงาน ความรู้ด้านการฝึกอาชีพ ด้านประกันสังคมและด้านจัดหางาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแรงงานไทย ต่อมาในเวลา 18.30 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปยังประเทศ สิงคโปร์ เพื่อตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ต่อไป