คณะแพทย์ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. คณะแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากร จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย ตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย ณ อาคารศูนย์การค้า Wisma Jaya

โดยนางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์และแรงงานไทยที่มาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน 250 คน และโรคที่แพทย์ตรวจพบส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และโรคระบบทางเดินหายใจ และความเครียดจากการทำงานในต่างประเทศ ซึ่งแพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาอาการต่างๆ รวมถึงได้จ่ายยาที่จำเป็นให้ จากการสอบถามแรงงานไทยที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพดังกล่าวพบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่รู้สึกดีใจที่ได้รับการตรวจรักษาและได้รับคำแนะนำที่ดี คณะแพทย์และเภสัชกร รวมถึงพยาบาลและทีมงานทุกคนได้ให้ความใส่ใจแก่แรงงานไทยเป็นอย่างดี