สนร.บรูไน ร่วมงานวันชาติบรูไน 23 กุมภาพันธ์ 2562

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงานไทยในบรูไน และคนไทยในบรูไน ได้เข้าร่วมงานวันชาติบรูไน ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ35 ปี ในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศบรูไน นับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2527 ในส่วนของสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 โดยเริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2531 รวมเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ สนร.บรูไน ได้ให้การดูแล คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยที่มาทำงานในประเทศบรูไน นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญอยู่เสมอ โดยเฉพาะงานวันชาติบรูไน ซึ่งในงานมีการเดินพาเหรดของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศบรูไน และมีผู้แทนกว่า 40 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน สำหรับขบวนพาเหรดของประเทศไทย ประกอบด้วยผู้นำชุมชนไทยในประเทศบรูไน  เจ้าหน้าที่ของ สนร.บรูไน อาสาสมัครแรงงานไทยและคนไทยที่พำนักในประเทศบรูไน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมขบวน การเดินพาเหรดในงานวันชาติดังกล่าว เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของแรงงานไทยและคนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  มีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมไทยที่สวยงาม นับว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของประเทศไทยทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นความงดงามและชื่นชมเป็นอันมาก