สนร.บรูไน ตรวจเยี่ยมแรงงานและรณรงค์ให้แรงงานไทยลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่บริษัท Kang Comfort Zone Relaxing Services มีลูกจ้างไทย จำนวน 10 คน  และบริษัทTreatmine Health Care มีลูกจ้างไทย จำนวน 4 คน ทั้งสองแห่งประกอบกิจการนวดแผนไทย จากการสอบถามและพูดคุยกับแรงานไทยพบว่าทำงานมาหลายปี มีรายได้ที่ดี นายจ้างจัดสวัสดิการให้เป็นอย่างดี เช่น มีที่พักและให้ค่าอาหาร หากมีอาการเจ็บป่วย นายจ้างจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด สนร.บรูไน ได้มอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด การใช้ชีวิตในการทำงานต่าง ๆ  รวมถึง ได้ฝากความห่วงใยไปยังผู้ใช้แรงงานทั้ง 14 ราย โดยพร้อมจะให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังถือโอกาสประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้แรงงานไทย ลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่สถานทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และทางเวปไซต์ www.khonthai.com ได้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562