สนร.บรูไน ช่วยเหลือแรงงานไทยที่เจ็บป่วยได้กลับประเทศไทย

 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ช่วยเหลือส่งนายขจรศักดิ์ อุปนันท์ กลับประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้ช่วยเหลือส่งตัวนายขจรศักดิ์ อุปนันท์ แรงงานไทยบริษัท Adinin Works & Engineering Sdn Bhd ที่ป่วยต้องผ่าตัดสมองเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ให้ได้กลับไปรักษาตัวที่จังหวัดลำปางตามความต้องการของญาติแล้ว โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines เที่ยวบินที่ BI ๕๑๓ 

          โดยได้ประสานให้นายจ้างดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการในการส่งตัวผู้ป่วยนายขจรศักดิ์ฯ กลับประเทศไทย  ได้แก่ การขออนุญาตสายการบินเพื่อนำผู้ป่วยโดยสารเครื่องบิน การให้มีพยาบาลจากโรงพยาบาล RIPAS บรูไนร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในระหว่างการเดินทาง โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน ทั้งของผู้ป่วยและของพยาบาล ตลอดจนประสานกระทรวงแรงงานให้ติดต่อญาติเพื่อเตรียมการรับผู้ป่วย การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการรับส่งผู้ป่วยที่สนามบินสุวรรณภูมิ และรถพยาบาลเพื่อส่งผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง เป็นไปอย่างเรียบร้อย

          นายขจรศักดิ์ฯ ขณะเดินทางกลับมีกำลังใจดี มีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้น สามารถยืนเองได้บ้าง แต่ยังต้องให้อาหาร

และหายใจทางคอที่แพทย์ได้เจาะไว้ระหว่างการรักษา 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ภาพนายขจรศักดิ์ฯเดินทางกลับไทย.doc3.55 MB