สนร.บรูไน เชิญชวนแรงงานไทย/ชาวไทยเข้ารับความรู้ด้านกฎหมายและการปฎิบัติ ตน‏

 

          สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน สถานเอกอัครราชทูตไทย กำหนดจัดการประชุมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการปฎิบัติตน ให้กับแรงงานไทยและคนไทยที่ทำงานในเขตเคบี และเขตซีเรีย ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553  เวลา 09.00 – 17.00 น  สถานที่ ณ แคนทีนวีรยุทธฯ เขต เคบี (แหล่งชุมนุมแรงงานไทย) ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ารับความรู้ประมาณ 150-200 คน เหตุผลในการจัด  เนื่องด้วยในปัจจุบันมีคดีความที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทย หรือคนไทยถูกดำเนินคดีมากขึ้น อันเกิดจากการไม่รู้กฎหมาย  ความรู้เท่าไม่ถึงการ  ตลอดจนความไม่มีตัวอย่างบทเรียนสอนใจในการปฎิบัติตน  เมื่อเกิดปัญหาทำให้ตกเป็นจำเลย ซึ่งการมาขอรับความช่วยเหลือจากสนร.บรูไนและสอท.ไทยฯ จึงมักแก้ไขสถานการณ์ไม่ทัน ดังนั้นเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความเห็นชอบให้สนร.บรูไนจัดการประชุมให้ความรู้แก่แรงงานไ ทยในเรื่องดังกล่าว   

          ในการนี้ สนร.บรูไน เตรียมการ ได้แก่ 1.เชิญกรรมการบริหารสมาคมชาวไทยฯ เป็นวิทยากรร่วมด้วย 3 คน ได้แก่ นายวิษณุ ศักดิยากร  นายวัชระพงษ์ นันตา  นายสมบูรณ์ มารยาท  2.จัดเอกสารข้อมูลเรื่องกฎหมายและชุดเครื่องเขียนจดบันทึกให้ผู ้เข้าประชุมทุกคน  3. รับสมัครผู้สนใจเป็น “อาสาสมัครแรงงาน” เพื่อดูและแรงงาน และคนไทย รวมทั้งเป็นแกนกลางในการประสานงานต่างๆ กับทางราชการ 4.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เช่น ด้านการรับสมัครเข้าเรียนเพิ่มเติม กศน.รับสมัครฝึกอาชีพเสริม เป็นต้น  ตลอดการประชุมมีอาหาร เครื่องดื่มบริการ โดยการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการไทยในบรูไน

          จึงขอเชิญชวนแรงงานไทยและชาวไทยในบรูไนได้เข้าประชุมได้ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

 

แรงงานไทยหมั่นพัฒนาตนเอง และรอบรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 

 

100 แรงงานไทยในเขตเคบีและซีเรียเข้ารับความรู้ด้านกฎหมายและการปฎิ บัติตนในบรูไน

 

          ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553  เวลา 09.00 – 17.00 น ณ แคนทีนวีระยุทธ์ฯ เขตเคบี  แหล่งชุมนุมแรงงานไทย นายพิทักษ์ พรหมบุบผา เอกอัครราชทูตไทยฯ นายวิษณุ ศักดิยากร นายกสมาคมชาวไทยในบรูไน นายสมบูรณ์ มรรยาท  นายวัชระพงษ์ นันตา กรรมการบริหารสมาคมไทยฯ และอาสาสมัครแรงงาน  นางสาวพิมพ์เดือน นาควิโรจน์ เลขานุการโทและหัวหน้าฝ่ายกงสุล  นายอาณาจักร สุทธายน ทูตแรงงานไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน สถานเอกอัครราชทูตไทยนำโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย และแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อทำงานอยู่ในประเทศบรูไนเป็นการพัฒนาค วามรู้ ความสามารถในการครองตน ครองงานให้กับแรงงานไทยและชาวไทยจำนวน 100 คน  นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตฯจัดให้มีบริการงานด้านกงสุลเคลื่อน ที่ด้วย  โดยมีผู้สนใจสมัครเป็น “อาสาสมัครแรงงาน” เพิ่มขึ้นอีก 5 ราย มีผู้รับบริการทำหนังสือเดินทาง 5 ราย  มีแรงงานปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 15 ราย  ได้แก่ ปัญหาถูกจับข้อหาเสพยาเสพติดและอยู่ระหว่างประกันตัว  ปัญหาความล่าช้ากรณีเงินทดแทนจากการประสบอันตราย  ปัญหานายจ้างจ่ายค่าจ้างช้า  ปัญหาการเปลี่ยนสัญญาจ้าง ปัญหาที่เกี่ยวกับภาษาในการสื่อสาร  ปัญหาติดสินบนเจ้าหน้าที่  ปัญหาฝ่าฝืนกฎจราจรและถูกจับกุม ข้อสงสัยต่างๆเมื่อได้ทำงานแล้ว ฯ   

          สำนักงานแรงงานไทยในประเทศบรูไน สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ  ประเมินผลตอบรับจากผู้เข้าประชุมแล้ว ทุกฝ่ายเชื่อว่า จะสามารถลดจำนวนคดีความที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทย หรือลดการกระทำผิดของคนไทยได้  อันเกิดจากการได้รับรู้ข้อกฎหมาย  ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ   ตลอดจนได้รับท ราบตัวอย่างบทเรียนสอนใจในการปฎิบัติตนเมื่อเกิดปัญหา ไม่ตกเป็นจำเลยหรือผู้กระทำความผิดสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท ่วงที   นอกจากนี้ได้รับทราบ ความต้องการจากแรงงานไทยและชาวไทย  ขอให้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ มีแข่งขันกีฬาตะกร้อ ที่เขตเคบีและซีเรีย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวไทยด้วย  ซึ่งทุกฝ่ายจะมีการพบปะหารือในการดำเนินการร่วมกันต่อไป

         สนร.บรูไน ขอขอบคุณนักธุรกิจชาวไทยและชาวบรูไน  กรรมการบริหารสมาคมไทยฯที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม  จัดเครื่องเสียง และอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุมมา ณ โอกาสนี้

 

แรงงานไทยหมั่นพัฒนาตนเองและรอบรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 

                                                                                                              ที่มา : สนร.บรูไน