สวัสดิการแรงงานไทย

 

        สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน และสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์ เสรี เบกาวัน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ ต่างๆ นอกเหนือจากการออกเยี่ยมเยียนตามสถานที่ก่อสร้างแล้ว ได้แก่        

 

             -  การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายแก่คนหางาน และมาร้องขอ    ความช่วยเหลือที่สำนักงาน ในปีงบประมาณ  2549 (1 ตุลาคม 2548- 30 กันยายน 2549) จำนวนทั้งสิ้น  666 ราย ร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 136 ราย เป็นเงิน 3,392,512  ล้านบาท

             - การรับรองและแปลเอกสาร และงานนิติกร

             - การจดทะเบียนสมรส ใบสุติบัตร หนังสือรับรองความเป็นโสด 

             - งานหนังสือเดินทาง  จัดทำหนังสือเดินทางใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ ฯลฯ 

             - การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  จัดทำบัญชีเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้คน  งานตรวจสอบ เพื่อเตรียมการใช้สิทธิเลือกตั้ง

             - การจัดแพทย์ เพื่อให้การรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำแก่แรงงานไทย