การศึกษา

ระบบการศึกษาของบรูไน

      ก่อนประถมเรียน 1 ปี              ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ

      ประถม เรียน  6  ปี                 ใช้ภาษามาเลย์ และจากเกรด 5 คณิต-วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ

      มัธยมเรียน  5  ปี                   แบ่งเป็นมัธยมต้น 3 ปี และมัธยมปลาย 2 ปี   

      เมื่อจบจะเรียกว่า “ O ” Level

 

        ทุกคนต้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมัธยมปลาย       

นักเรียนที่เรียนเก่งจะได้รับการส่งเสริมให้เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอีกในชันมัธยมปลาย

หลังจากได้ “ O ” Level  แล้ว ผู้ที่เรียนเก่งจะเรียนต่ออีก 2 ปี เรียกว่า pre-university จบแล้วจะได้รับ

Brunei-Cambridge Advanced Level Certificate of Education เรียกย่อว่า  “GCE”  หรือ “ A ” Level

สามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศได้

 

       ผู้ที่จบ “ O ” Level  ระดับรองลงมาอาจหางานทำหรือเรียนฝึกอบรมอาชีพ หรือเรียนในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยพยาบาล