ประวัติความเป็นมา

 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2531